Berätta din historia / سرگذشت خود را تعریف کنید

Berätta din historia / سرگذشت خود را تعریف کنید

با سلام به دوستان عزیز!
مدت نسبتا کوتاهی است که خودم در سوئد هستم و از رفتار و صحبت های مردم سوئد فهمیدم که آنها هیچ چیز درباره ی ما نمی دانند. وقتی برای آنها از سرگذشت خود می گفتم بسیار تعجب می کردند و می گفتند ما نمی دانستیم که شما برای رسیدن به اینجا و برای حفظ زندگی تان این طور سختی کشیده اید، عده ای اصلا نمی دانستند که افغانستان کجا هست و شرایط زندگی و امنیتی در آنجا چگونه است و فکر می کردند که من مثل همه مردم دیگه با پاسپورت و هوایی به سوئد آمده ام...!
به همین منظور یک رویداد در نظر گرفته ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)