ஓ Chic no. 12 ஓ Mitterminsgasque ஓ 04-släpp ஓ

ஓ Chic no. 12 ஓ Mitterminsgasque ஓ 04-släpp ஓ

ஓ Välkommen till Chic – Uppsalas discoinstitut. ஓ

w/

ஓ ishi vu (Studio Barnhus)
https://soundcloud.com/ishivu

ஓ Crackazat (Local Talk)
https://soundcloud.com/crackazat

ஓ Funky Loffe (Kings of the Universe/Mormor)
https://soundcloud.com/funkyloffe
https://soundcloud.com/kingsoftheuniv...

ஓ Salehpour (Oh! Records)
https://soundcloud.com/salehpour

Gotlands nation ♥
29 september ஓ 23–04
80 sek (40 för gotlänningar)

Chic är eftersläppet till »Gotlands nations Mitterminsgasque med 04-släpp« ...

Visa hela texten

82 deltagare (None inbjudna)

Plats

Chic
Östra Ågatan 13